מעריב אחרי צום

סערצע
הודעות: 194
הצטרף: 13 ינואר 2022, 03:37
Has thanked: 181 times
%1$s נתן לייק: 164 times

Re: מעריב אחרי צום

שליחה על ידי סערצע »

בנוגע להסתעפויות הדיון דלעיל:
א. כוונת ר' 'חייל של הרבי' מסתמא לשו"ע אדה"ז סי' פט ס"ה־ו (ובמשנ"ב ס"ק כט), ושם סי' נח ס"ד (דלכתחילה צריך לקרותה בברכותי', וכמובן). וראה בקצה"ש סי' יא סוס"ב (ובבדה"ש סק"ה, וש"נ).
ב. בנושא קריאת ק"ש קטנה בתפלין - אמנם גם לפענ"ד יש לנהוג כן למעשה, אך אכתי צע"ק מהעובדה ששיחה זו (נדפסה ב'תורת מנחם' ח"ו ע' 15 ואילך) צוינה (שלא כרגיל, לכאורה) בסהמ"נ ע' 6 הע' ד"ה 'בק"ש'.
ג. אודות ההמנעות מלטעום קודם קיום מ"ע שהזמ"ג - יעוי' הנסמן ב'אוצר מנהגי חב"ד' תשרי ע' צ (ושם ע' רצג יש להוסיף ולציין למג"א סי' תרנב סק"ד).
חייל של הרבי
הודעות: 143
הצטרף: 12 ינואר 2022, 23:20
Has thanked: 216 times
%1$s נתן לייק: 77 times

Re: מעריב אחרי צום

שליחה על ידי חייל של הרבי »

בא מועד כתב: 24 יולי 2022, 01:58
חייל של הרבי כתב: 22 יולי 2022, 17:23 ב. למה לפני תפילין לא מקפדינן על אי אכילה?
הוא אשר אמרתי שהוראת רבותינו מפורשת היא להקפיד בזה.
וצ"ע הטעם שכיום אין מקפידים בזה [וי"א שהוא מפני אי־הבנה בשיחת ש"פ שלח הנ"ל, כביכול מדבר גם בטעימה].
לא הבנתי. הרבי מיישב את המנהג לא להקפיד בכך, בפירוש.
יש שטענו שזה סימן שעכשיו לכתחילה אין עניין, ואפשר בהחלט לחלוק על הבנה זו.
בא מועד
הודעות: 35
הצטרף: 23 יוני 2022, 19:50
Has thanked: 17 times
%1$s נתן לייק: 30 times

Re: מעריב אחרי צום

שליחה על ידי בא מועד »

חייל של הרבי כתב: 24 יולי 2022, 09:26לא הבנתי. הרבי מיישב את המנהג לא להקפיד בכך, בפירוש.
הוא אשר אמרתי,
שמדובר באי־הבנה בשיחת ש"פ שלח ה'תשי"ב,
שמדבר לעניין עדות שקר – דלזה לא חיישינן – לחוד,
אך אינו מדבר כלל באם רוצה לטעום קודם התפילה,
דבזה מפורשת הוראת רבותינו (אדמוהרש"ב ואדמוהריי"צ) דבנדו"ז יש לומר בתפילין.
[וידידי מחמד לבי נראה שהבין שכוונתי לשיטת הרה"ח הרט"ב שי' על היחס לשיחות בלתי־מוגהות, ולכן הצריך עיון (קצת...) ממ"ש בסהמ"נ, ואני לא כן עמדי, ואכ"מ].
שלח תגובה